Živý přenos Prosby o modlitbu

Růžencové Bratrstvo

RŮŽENCOVÉ BRATRSTVO PRO DĚKANÁT V kostele sv.Zdislavy, bylo založeno Růžencové Bratrstvo pod titulem Panny Marie,  Prostřednice všech milostí, pro děkanát, se sídlem na Prostřední Bečvě.

Přihlásit do Růžencového Bratrstva, se můžete na email bratrstvo-pm@seznam.cz.

Poděkování za uplynulý rok 2022

Čas díků a požehnání.

„Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě!
Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý!
Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!“ (Nm 6,24-26)

Prožíváme dny, ve kterých většina lidí oslavuje konec starého roku a připíjí na začátek roku nového.

Pro nás křesťany je to vzácný čas k děkování a prosbám o požehnání.

Je to příležitost ohlédnout se za uplynulým rokem, poprosit za odpuštění všeho, co jsme neprožili tak, jak jsme měli a chtěli, a hlavně je to prostor pro vděčnost.

 

Nic není v životě samozřejmé.

 

Apoštol Pavel píše: „Máš něco, co bys nebyl nedostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal?“

(1Kor 4,7).

Začátek nového roku je pak příležitostí k prosbě o požehnání.

Pokud nic v životě není samozřejmostí a vše je darem Božím, je pochopitelné, že nás Bůh vede k tomu, abychom nespoléhali na své síly a schopnosti, ale pokorně prosili o Boží požehnání a žehnali ostatním.

 

Putujeme k Bohu jako jeden Boží lid, spojeni mezi sebou viditelnými i neviditelnými pouty, která se rozpínají napříč církví putující, trpící

i vítěznou.

 

Vytváříme společenství víry, naděje a lásky, společenství svátostí, společenství modlitby a charismat.

Ani jeden krok na naší cestě k užšímu sjednocení s Bohem nemůže být odtržen od přímluvy svatých, od solidarity se zemřelými, kteří ještě procházejí očišťováním, od sdílení duchovních i hmotných dober s těmi, kdo dosud jako my putují po této zemi.

 

Nejdeme k Bohu sami, jdeme s celou církví, ve společenství věřících.

Velké poděkování všem, kteří jste v naší farnosti, našem kostele i mimo kostel přispívali tím, co Vám Bůh svěřil ke společnému šíření dobra na zemi a věřte – není nikdo, kdo nedostal žádnou hřivnu.

Přeji a v modlitbách vyprošuji – hojnost Božích darů, pevné zdraví a bohatý Pánův pokoj ve Vašem srdci a Vašich vztazích.

 

Václav Tomáš Holčák

--------------------------------------------------------------------------------------------

V kostele svaté Zdislavy bylo založeno Růžencové bratrstvo pod titulem Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Se sídlem na Prostřední Bečvě pro „děkanát“ bylo 8.5.2021 ustanoveno a uvedeno v činnost slavnou mší svatou a požehnáním.

Přihlásit se může každý, kdo se modlí posvátný růženec, kdekoliv a odkudkoliv.

Zapsání do bratrstva není vázáno, žádnou podmínkou pod hříchem nesplnění. Účast na milostech modlitby všech růženců, zásluh dominikánského řádu i členů bratrstva je podmíněna modlitbou posvátného růžence 3x za týden, kdekoliv. Při nesplnění účastí modlitbou, věřící nemá hřích, ale není účasten na milostech odpustků Růžencového Bratrstva.

Přihlásit do Růžencového Bratrstva, se můžete na email bratrstvo-pm@seznam.cz.

Za živé a zemřelé členy je v dominikánském řádu sloužena každý měsíc mše svatá a účast na bratrstvu je spojena s milosti a zásluhami tohoto řádu, členů navzájem i všech milostí spojených s modlitbou posvátného růžence. Jako členové bratrstva jsme spojeni v modlitbě posvátného růžence .

Není sice naší povinností se scházet, přesto uspořádáme jednou do měsíce setkání členů bratrstva v kostele na Prostřední Bečvě . Můžete přijet osobně nebo se připojit online přes webovou kameru. https://www.hvfree.net/kamery/prostredni-becva-kostel/

Pravidelné setkávání členů Růžencového Bratrstva bude vždy první sobotu v měsíci v kostele sv. Zdislavy na Prostřední Bečvě. ( budete vždy předem informování e-mailem nebo na váš telefon).

 

V modlitbách vše dobré přeje a vyprošuje

Václav Tomáš Holčák, ředitel bratrstva

Tel. 604373460

bratrstvo-pm@seznam.cz

Maria nám touží víc milosrdenství prokázat, než my je toužíme přijmout. Tolik nám touží prokazovat dobro, že ji tupí nejen ti, kdo ji výslovně urážejí, ale také ti, kdo ji neprosí o žádnou milost.

Velice by urazil její dobrotu, kdo by se bál přistoupit k nohám této nejdobrotivější Orodovnice, která je samá vlídnost, laskavost a dobrota. sv. Alfons

Pondělí 19,00 hod.: modlitební setkání – modlitba posvátného růžence a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Úterý 19,00 hod.: modlitební setkání – modlitba posvátného růžence a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Středa 16,50 hod.: modlitba posvátného růžence
Čtvrtek 19,00 hod.: modlitební setkání – modlitba posvátného růžence a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Pátek 19,30 hod.: modlitební setkání – modlitba posvátného růžence a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Neděle 9,50 hod.: modlitba posvátného růžence

MODLITBY jsou k nahlédnutí ve fotogalerii níže nebo ke stažení ZDE.

Bůh ví, že se velmi potřebujeme modlit, ale také, že možnosti a životní situace každého z nás jsou velmi rozdílné.

Aby Bůh mohl po všech žádat totéž, žádal skrze Pannu Marii o každodenní modlitbu růžence, která odpovídá prostému a obyčejnému životu všech lidí. 

Ti, kdo se modlí růženec každý den, jsou jako děti, které si každý den najdou pár minut na to, aby navštívily svého Boha Otce, dělaly mu společnost, projevily mu svou vděčnost, posloužily mu a přijaly od něj radu a požehnání, řekla sestra Lucie z Fatimy.

Proč má společná modlitba svatého růžence tak velkou moc?

 

Ze všech způsobů, jak se modlit svatý růženec, je nejvíce oslavující Boha, nejspásnější duši a nejhroznější pro ďábla, když se ho lidé modlí společně.

Spravedliví, shromáždění v mnoha společenstvích na zemi, se modlí dnem i nocí. Náš Pán vysloveně doporučil tuto praxi svým apoštolům i učedníkům a slíbil jim, že pokaždé, když budou alespoň dva nebo tři shromážděni v jeho jménu, on bude uprostřed nich. Jaké štěstí mít Ježíše Krista ve své společnosti. Abychom ho měli, stačí tak málo! Jen se sejít na společnou modlitbu.

Proto se první křesťané tak často setkávali navzdory pronásledování císařů, kteří jim shromáždění zakazovali. Raději se vystavili nebezpečí smrti, než by zanedbali shromáždit se a být tak ve společnosti Ježíše Krista.

 

Sv. Ludvík Maria Grignion proto doporučuje, abychom se modlili svatý růženec před vystavenou Svátostí Oltářní nebo minimálně dva.

 

Důvody, pro které je společná modlitba svatého růžence
spásnější pro duši:


1. duch je obyčejněji pozornější než při soukromé modlitbě;


2. při společné modlitbě se modlitba každého stává modlitbou celého shromáždění a všichni tvoří jedinou modlitbu. Takže pokud se někdo nemodlí tak dobře, jiný ve společenství, který se modlí lépe jeho nedostatek nahradí.

3. člověk, který se modlí růženec sám, má zásluhy jednoho růžence. Ale pokud se ho modlí s třiceti lidmi, má zásluhy jako by se pomodlil třicet růženců!

4. papež Urban VIII. byl velmi spokojen s modlitbou svatého růžence, která se modlila ve shromážděních a udělil tak 100 dní odpustků pro ty, kteří se takto modlí. Tedy pokaždé, když se modlíme růženec společně, získáváme 100 dní odpustků!

5. to znamená, že společná modlitba je mocnější uklidnit Boží hněv a přitáhnout Jeho milosrdenství, než soukromá modlitba. A Církev, vedená Duchem Svatým ji používala ve všech dobách pohrom a veřejných běd.

Růženec odříkaný společně je pro démona mnohem hroznější, protože když se takto modlíme, tvoříme mocnou útočnou armádu.

Nad modlitbou jednotlivce někdy snáze zvítězí, ale když je tato modlitba sjednocená s jinými, démon svého cíle dosáhne obtížněji.

Jeden prut je snadné zlomit, ale pokud je svážete s dalšími společně, už se zlomit nedají.

V jednotě je síla.

Vojáci se shromažďují do armádních sborů, aby přemohli nepřítele. Sami démoni se sdružují, aby nás přemohli.

Proč se tedy křesťané neshromažďují, aby měli společenství Ježíše Krista, utišovali Boží hněv, přitahovali Jeho milost a milosrdenství i mocněji přemáhali démony?

Na závěr uvedeme ještě 15 přislíbení, která dala Panna Maria těm, kdo se budou modlit svatý růženec:


1. Kdokoli mi bude věrně sloužit skrze modlitbu růžence, přijme pozoruhodné milosti.

2. Slibuji svou zvláštní ochranu a ty největší milosti všem těm, kdo se budou modlit růženec.

3. Růženec bude mocnou zbraní proti peklu, zničí vášně, umenší hřích a zažene bludy.

4. Způsobí, že ctnost a dobré skutky budou vzkvétat. Pro duše obsáhne hojné Boží milosrdenství. Odloučí srdce lidí od lásky ke světu a k jeho marnostem a pozvedne je k touze po věčných věcech. Ach, ty duše by se posvětily tímto prostředkem.

5. Duše, které se mi doporučují skrze modlitbu růžence, se nezatratí.

6. Kdokoli se bude zbožně modlit růženec a bude rozjímat o jeho svatých tajemstvích, nikdy nebude přemožen neštěstím. Bůh ho nebude trestat ve své spravedlnosti, nezatratí se skrze neočekávanou smrt. Bude-li spravedlivý, zachová se v milosti Boží a stane se hodným věčného života.

7. Kdokoli bude mít pravou zbožnost k růženci, nezemře bez svátosti Církve.

8. Ti, kdo jsou věrni v modlitbě růžence, budou mít během svého života i při smrti světlo Boží a hojnost jeho milostí. V hodině smrti budou mít účast na zásluhách svatých v ráji.

9. Já vysvobodím z očistce ty, kteří byli oddáni růženci.

10. Věrné děti růžence si vyslouží velký stupeň slávy v nebi.

11. Dostanete vše, co ode mě prosíte skrze modlitbu růžence.

12. Všem těm, kdo rozšiřují svatý růženec, budu ku pomoci v jejich potřebách.

13. Dosáhla jsem u svého božského Syna, že všichni zastánci růžence budou mít během svého života i v hodině smrti za prostředníky celý nebeský dvůr.

14. Všichni, kdo se modlí růženec, jsou moji synové a bratři mého jediného syna Ježíše Krista.

15. Oddanost mému růženci je velkým znamením předurčení.

(Dáno sv. Dominikovi a bl. Alanovi); Imprimatur: Patrick J. Hayes, D.D. Archbishop of New York.

Zpracované z knihy Obdivuhodné tajemství přesvatého růžence k obrácení a spáse - sv. Ludvík Maria Grignion

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co je růžencové bratrstvo?

Růžencové bratrstvo je dominikánským řádem založená skupina věřících, kteří se svobodně rozhodli prohlubovat svůj vztah k Bohu, dozrávat v lásce a šířit dobro, podle příkladu a pod záštitou Panny Marie.

 

Jak vznikly růžencové bratrstva?

 

V první polovině 13st. sv.Dominik, zakladatel řádu dominikánů, přijal od Panny Marie modlitbu posvátného růžence.

 

V r. 1470 – vznik prvního Bratrstva posvátného růžence – zakladatel bl. Alan de la Roche.

 

V r. 1475 – poprvé schválené Růžencové bratrstvo v Katolické církvi.

 

V r. 1575 – papež Pius V. udělil dominikánům výsadu, zakládat růžencové bratrstva v celé Katolické církvi.

 

V r. 2021 bylo založeno, slavnou mší svatou a požehnáním,  Růžencové bratrstvo pod titulem Panny Marie, Prostřednice všech milostí, se sídlem na Prostřední Bečvě.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.10.2022:

Panna Maria poprosila o zasvěcení, prostřednictvím italského kněze Dona Gobbiho.

(při modlitbě růžence v kostele sv. Zdislavy, se zasvěcujeme po každém růženci).

 

Tomu kdo se zasvětí, slibuji spásu, ochranu před bludem na tomto světě a věčnou spásu. Starám se o hmotné blaho rodin mě zasvěcených. Když zasvěcením vstoupím do rodiny, hned se starám o děti. Starám se o vaši spásu.  Jak velký dar udělí Ježíš v Eucharistii mě zasvěceným. V hodině vaší smrti jsem blízko vám v záři mého oslaveného těla, příjmu vaši duši do svého mateřského náručí a přinesu ji před mého syna Ježíše k osobnímu soudu. Představte si, jaké musí být radostné setkání s Ježíšem pro ty duše, které přicházejí před něho, představené mu jeho vlastní Matkou. Protože já je přikryju svou krásou, dám jim vůni mé svatosti, bělost mé čistoty, oděju je svým milosrdenstvím a dám jim záři, aby dostaly souhlas vstoupit do blaženosti ráje.

Prodléváme-li v modlitbách s důvěrou

u Matky Boží, jsme nejblíže Kristu. 

Sv.Tomáš Akvinský