Živý přenos Prosby o modlitbu

Živý růženec

„Živý růženec“ je zvláštní způsob modlitby růžence: 20 desátků je rozděleno mezi 20 osob. Každý člen zastupuje duchovně jedno tajemství, modlí se denně svůj desátek a tím je uskutečňována modlitba celého růžence.

Živý Růženec

Jak jistě víte, máme ve farnosti od již od listopadu 2003 „Společenství živého růžence“. Společenství se neschází, je propojeno rozpisem desátků na celý rok.

„Živý růženec“ je zvláštní způsob modlitby růžence: 20 desátků je rozděleno mezi 20 osob. Každý člen zastupuje duchovně jedno tajemství, modlí se denně svůj desátek a tím je uskutečňována modlitba celého růžence.

Nemá-li někdo čas, či možnost modlit se desátek na kolenou před obrazem nebo sochou Panny Marie, může se ho pomodlit během práce, na cestě, v autě apod. .

Kdo se modlí celý růženec, není nutné přidávat desátek navíc, ale rozjímat o tajemství, které je mu přiděleno.

Každý, kdo by se chtěl k modlitbě živého růžence připojit ať se přihlásí v sakristii po bohoslužbě.

Modlitbou svatého růžence máme myslet na rodiny, mír a zvláště na naše blízké zesnulé, kteří nás předešli na věčnost. Snad také proto, že všichni máme jistotu, že zemřeme i my … a že jsme všichni povoláni ke svatosti!

Čiňme to tak, jako to činilo tolik světců před námi.

Počínaje svatým Piem V., přes svatého Ludvíka Grigniona z Montfortu a svatou Bernadettu až po pasáčky z Fatimy.

Růženec byl vždy prostředkem pro šíření víry a úcty k Panně Marii. Papežové a svatí ho doporučovali, pro jeho bohaté duchovní plody. Svatý Ludvík Maria Grignion z Montfortu, dominikán, ctitel Panny Marie a velký šířitel modlitby svatého Růžence.

Velký ctitel Panny Marie je i náš otec Petr, který se také zapojil do společenství modlitby živého růžence.

Jak jsou šťastni ti, říká sv. Bonaventura, kdo nabyli přízně Mariiny. Nebešťané je uznávají již nyní za své společníky. A kdo má znamení služebníka Mariina, je již zanesen do knihy života. Budeme-li pravými služebníky Marie Panny a budeme-li stát pod její ochranou, jistě budeme zapsáni v knize života, dodává také Kosmas Jeruzalémský.

Pobožnost Živého růžence , byla zavedena ve Francii Pavlínou Jaricotovou a je zasvěcena sv. Filoméně, kterou papež Řehoř XVI. jmenoval patronkou a ochránkyní této pobožnosti. Svatá Filoménka, kterou uctíval a na její přímluvu byl uzdraven sv.Jan Maria Vianney i Pavlína Jaricot.

První růže – Živý růženec 2011-2012

Druhá růže – Živý růženec 2011-2012