Živý přenos Prosby o modlitbu

Duchovní život

Duchovní život

Duchovní život v kostele svaté Zdislavy na Prostřední Bečvě.

Neděle

09:50 hod. : Modlitba posvátného růžence.
10:30hod. : Mše svatá.

Pondělí

19:30 hod. : Modlitební setkání, modlitba posvátného růžence a svaté přijímání.

Úterý

17:30 hod.: Biblická hodina
19:30 hod. : Modlitební setkání, modlitba posvátného růžence a svaté přijímání.

Středa

16:50 hod. : Modlitba posvátného růžence
17:30 hod. : Mše svatá.

Čtvrtek

19:30 hod. : Modlitební setkání, modlitba posvátného růžence a svaté přijímání.

Pátek

17:00 hod. : Setkání dětí a mládeže Papežského misijního díla.
19:30 hod. : Modlitební setkání, modlitba posvátného růžence a svaté přijímání.

Sobota

17:00 hod. : Adorace a svaté přijímání.

Od září 2017 se konají modlitební setkání za nenarozené děti v kostele sv.Zdislavy

https://hnutiprozivot.cz/modlitby-za-nejmensi/2629-prehled-msi-svatych-a-modlitebnich-aktivit

Každou neděli v 10,00 hod. mše svatá s účastí dětí.

( Za loňský rok přijalo svaté Přijímání přes 10 500 farníků). Mnoho rodičů chápe první svaté přijímání jako konec své povinnosti vychovávat děti ve víře, ke které se při křtu dítěte zavázali. To samozřejmě není pravda. I když část náboženské výchovy poskytuje dětem například školní nebo farní výuka náboženství, je hlavně na rodičích, aby to, co jejich děti přijaly, v nich dále rozvíjeli, třeba i účastí na mši svaté. V kostele je i dětská místnost – viz. Virtuální prohlídka

Úterý od 17:30 hod. – BIBLICKÁ HODINA – „Tolle, lege!“ – Vezmi, čti

Boží slovo mě nejen informuje, ale také formuje. Jinak řečeno, v Bibli se nejen dovídám něco o své víře a o Bohu, ale její četba (pokud ji čtu s vírou) je vždy také modlitbou, skrze kterou mě Bůh pomalu (anebo i rychleji – to už nechme na něm…) proměnuje.

Každou středu v 17:30 hod. mše svatá

Vzpomeňme na sv. Alfonse z Liguori, který v nemoci přijímal svaté přijímání. Jednou ráno, sotva přijal hostii, začal světec hlasitě plakat: „Co jste udělali? Přinesli jste mi hostii bez Ježíše, hostii neproměněnou.“ Zjistilo se, že celebrující kněz z pouhé roztržitosti skočil z připomínky za živé do připomínek za mrtvé a vynechal proměňování chleba a vína. Světec zjistil nepřítomnost Ježíše v neproměněné hostii.

Každý pátek od 17:00 hod. – Setkání dětí a mládeže

Právě děti jsou ve své počáteční nevinnosti nejvíce schopny přijetí Božích darů. Proto je také Kristus dává za příklad dospělým, dokonce i apoštolům. Dětem patří Boží království. více v sekci Misionáři sv. Zdislavy

Každou sobotu od 17:00 hod. – Adorace a svaté Přijímání

( Za loňský rok přijalo svaté Přijímání přes 600 farníků ). Adorace, která člověka zasvěcuje eucharistickému Ježíši a skrze něho Bohu v Nejsvětější Trojici, musí obsahovat pět složek, které se vzájemně doplňují: chválu Boha, díkůčinění, lásku k Bohu a lidem, zadostiučinění za hříchy a prosbu za naplnění Božích plánů.

Úcta vzdávaná eucharistii mimo mši má pro život církve nesmírnou cenu. Taková úcta je úzce spojena se slavením eucharistické oběti. bl.papež Jan Pavel II.

Zvláště se tím vyznačoval sv. Alfons Maria de Liguori, který napsal: „Mezi všemi pobožnostmi je tato, totiž klanět se svátostnému Ježíši, hned první po svátostech, Bohu nejdražší a nám nejužitečnější“.

Domyšleno do konce, přítomnost eucharistického Krista je nepředstavitelně velká milost Boží. Něco podobného nebylo nikdy slýcháno, starozákonní židé spolu se svými proroky o tom pouze snili.