Zavře obsah

Nedělní ohlášky

10.9.2017

Slavíme dnes 23.neděli v mezidobí a v prvním čtení od proroka Ezechiela uslyšíme , že být odpovědným ve víře za druhé není někdy ani vděčné ani příjemné.

Ve druhém čtení apoštol Pavel v listu adresovaném římanům píše, že naplněním víry je láska, milovat bližního.

A v evangeliu Pán Ježíš říká, že chce každého člověka zachránit, a proto má také každý křesťan pamatovat v modlitbě i ve skutcích na druhé a pomáhat jim ke spáse.

Mše svatá bude obětována  Za živou a zemřelou rodinu Stavinohovu, Růčkovu a duše v očistci.

 

V pondělí je památka sv.Emiliána z města Verceli ležícího v Itálii, byl mužem modlitby a moudrost kterou získal z písma svatého, využíval pro blaho všech okolo něho.

V úterý je památka Jména Panny Marie, Pro celou církev vznikl jako památka na poražení turecké armády u Vídně v r. 1683, které souviselo se vzýváním jména Panny Marie a s její pomocí.

V úterý je od 17,00h. v pastoračním středisku biblická hodina. Podle apoštola sv. Petra je jednou z našich zodpovědností před Bohem „růst v milosti a poznání našeho Pána Ježíše Krista“ (2 Pt 3,18).

Ve středu je památka sv.Jana Zlatoústého, nejproslulejšího kazatele  církve ze 4st. po Kristu. Mše svatá v 17,30h. bude obětována Za posílení lásky k Bohu pro celé farní společenství.

 

Ve středu se koná pouť seniorů pod záštitou Charity z Valašského Meziříčí na Svatý Hostýn, seznam těch z Vás, kteří jste se zapsali, jsme odevzdali, odjezd je v 7,00h. od Hasičské zbrojnice na Prostřední Bečvě, platba proběhne v autobusu.

Ve čtvrtek je svátek Povýšení svatého Kříže, který připomíná velikonoční utrpení Ježíše Krista a vykoupení lidstva jeho smrtí na kříži.

 

V pátek je památka Panny Marie Bolestné, patronky Slovenska, spolupatronky Dolní Bečvy.

V pátek bude od 17,00h. v pastoračním středisku setkání dětí a mládeže Papežského misijního díla. Na závěr setkání půjdeme na bowling, proto Vám děti přivezeme domů k deváté hodině, místo k osmé jak jste zvyklí, tak ať nemáte o ně strach.

 

V sobotu je památka sv.Ludmily, patronky všech babiček, babička sv.Václava.

Od 16,00h. je v sobotu v kostele adorace a svaté přijímání.

 

Příští neděli oslavíme 24.neděli v mezidobí, mše svatá v 10,00h. bude obětována Za živou a zemřelou rodinu Ondřeje a Josefu Kozákovy.  

 

Příští neděli se koná odpoledne na Dolní Bečvě od 15,00h. v Horním Rozpitém mše svatá, k uctění památky Panny Marie Bolestné.

 

Ve sbírkách za měsíc srpen jste darovali 17 357 Kč, všem dárcům upřímné Pán Bůh požehnej.

 

Tento týden ve čtvrtek začne ve škole výuka náboženství.