Biblický citát na dnešní den
: Jak úžasná jsou tvá díla! (Žl 66,3)
menu-bottom
menu-bottom
Zavře obsah

Aktuality

Mše svatá za ty, kdo pomáhají misiím pomocí použitých poštovních známek.

Drazí v Kristu !

Za všechny, kdo sbírají, odlepují a odesílají známky k dalšímu použití pro filatelisty, aby výtěžek pomohl misiím, bude opět sloužena mše svatá ve farnosti Hutisko  – Solanec  25. 3. 2021 ve čtvrtek ráno v 10.00 hodin  dopoledne na Slavnost Zvěstování Páně. Na Hutisku je kostel zasvěcený Sv. Josefovi.  Mši svatou bude sloužit P. Josef Strbák. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu je možné, že  bude sloužena v soukromí. Mše svatá bude sloužena na úmysly dárců a za jejich zdraví.

 

Známky můžete i nadále posílat na adresu :  Římskokatolická farnost Valašské Meziříčí

Pastorační asistentka Ludmila Vránová

Křížkovského 8/60

757 01    Valašské Meziříčí

 

Pokud můžete, napište dovnitř zásilky Vaše tel. číslo, dříve Vám odpovím SMS.

——————–
Bůh žehnej všem kdo podpořili Tříkrálovou sbírku
————
Letošní Tříkrálová sbírka bude jiná, než na jakou jsme zvyklí z předešlých let.
Sbírka bude probíhat ve dnech 6. – 24.1.2021 a přispět můžete hned několik způsoby – bankovním převodem, do zabezpečených kasiček nebo formou DMS. Výtěžek bude použit na nákup aut pro terénní služby Charity, na provoz centra sociálně-materiální pomoci, na přímou pomoc lidem v nouzi a mnoho dalšího.


Podle usnesení Vlády ČR ze 14. 12. 2020 se s přechodem na čtvrtý stupeň systému PES sníží s účinností od pátku 18. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách z 30 na 20 procent kapacity kostela.
 

Toto krizové opatření vlády (ze dne 14. 12. 2020) začne platit 18. prosince 2020 od 00:00 hodin a potrvá do 23. prosince 2020 do 23:59.

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb jsou uvedeny v bodě IV.b):
IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a
b)  shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu;
Shromáždění pořádaná církví jsou podle bodu II.14 povolená v době̌ od 05:00 hod. do 22:59 hod.
Celé usnesení vlády je k dispozici zde.
————————-
Během vyjímečného stavu v zemi, se podává svaté přijímání také v neděli a ve středu po mši svaté.

————————————

Každý den,  od pondělí do pátku,  se v kostele sv.Zdislavy  od 18,00h. modlí svatý růženec, s možností svatého příjímání.

———————————–

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner zveřejnil svůj list všem farnostem arcidiecéze, v němž reaguje na aktuální vládní opatření proti šíření koronaviru.

Drazí bratři a sestry,

z rozhodnutí vlády ČR platí od pondělí 12. října 2020 nová hygienická opatření, která kromě jiného omezují počet účastníků na bohoslužbách jen na deset účastníků, kromě těch, kteří ji vedou. To znemožňuje účast na mši svaté většině věřících. Nenadávejme, ale ptejme se: co nám tím chce Bůh říci? Jestli před námi zavře nějaké dveře, snad chce, abychom se podívali, že už nám otevřel jiné. Nedejme se zastavit, ale nechoďme hlavou proti zdi. Proto prosím o následující:

 • Obnovte přenášení bohoslužeb, jak jste to dělali už při jarní vlně pandemie.
 • Kostely nechejte otevřené a využijte k soukromé adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí. Délku každodenní adorace stanovte podle počtu farníků tak, aby se většina mohla vystřídat alespoň jednou za týden při počtu adorátorů do povolených deseti lidí, kteří se předem zapíší. Pro adoraci je vhodné připravit nějaké pomůcky.
 • Podle výzvy Stálé rady ČBK ze dne památky Panny Marie Růžencové se modleme posvátný růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách.
 • Za dodržení hygienických opatření pokračuje služba zpovědníků i podávání svatého přijímání jednotlivcům.
 • Plánovaná sbírka na misie se nekoná, bude určen náhradní termín.

Kéž z této zkoušky vyjdeme obnoveni a posilněni. Každému z vás ze srdce žehná

+ Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký

—————

 

V neděli 13.9. 2020 budou v kostele sv.Zdislavy „Dožínky“,

poděkujeme Pánu Bohu za úrodu.

 

Ve Starém zákoně se dožínkám říkalo „slavnost žně“ (Ex 23,16), „den prvních snopků“

(Nu 28,26) nebo „slavnost týdnů“

(Dt 16,10).

Dary si připraví a ponesou letos děti a mládež –

Justinka Jurajdová, Simon Jurajda, Nicoletka Ondryášová

Chleba a hroznové víno.

Betynka Holčáková ,Terezka Káňová, Elenka Jašková

Ovoce.

Šimon Drápala, Jirka Cholevík, Denis Švihel

Zeleninu.

Anička Pařenicová, Elenka Pařenicová, Štěpán Pařenica

Věnec z obilí.

Sofinka Rašková, Dominika Rašková, Anetka Jakšíková

Med.

Sára Holčáková, Maruška Horutová, Markéta Miklová

Květiny.

Alenka Petřeková, Lucka Petřeková, Kiki Hajdová

Koláče.

Mešní dary- Alenka Holčáková, Jana Drápalová – Za živé a zemřelé členy našeho farního společenství na Prostřední Bečvě

———————-

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Pro školní rok 2020 – 2021

PROSTŘEDNÍ  BEČVA

ČTVRTEK –  1. třída 11:30 – 12:15

ČTVRTEK –  2,3,4. třída 12:25 – 13:10

         PÁTEK – 5. třída  13:20 – 14:05 

Náboženství na Prostřední Bečvě vyučuje

fr.Václav Tomáš Holčák OP., terciář. Tel. 604373460

Do náboženství mohou chodit i nepokřtěné děti, děti z jiných vesnic, pokud jim to z nějakého důvodu víc vyhovuje.

Výuka náboženství začne

 OD 17. ZÁŘÍ

Přihlášky dostanou děti ve škole.

 

—————————————————

PŘESPÁNÍ U KOSTELA V PASTORAČNÍM STŘEDISKU – PÁTEK 3.7. 2020

——————–

Potravinovou sbírku můžete nosit do pastoračního střediska – v neděli od 10,00h., v úterý od 17,00h., ve středu od 17,00h. v pátek od 17,00h.,  v sobotu od 17,00h.

Bůh žehnej štědrým dárcům.


Informace k Prvnímu svatému přijímání původní termín 24.5. 2020 byl zrušen, o náhradním termínu Vás budeme informovat.

Dne 31.5. 2020, mělo proběhnout žehnání varhan, tento termín se bude muset také odložit na později.

———————-

Letos žehnání pokrmů v kostele nebude.

Níže modlitby, aby si každý požehnal pokrmy doma sám.

Žehnání velikonočních pokrmů je v Církvi starým zvykem. Připomíná pravdu, vyjádřenou apoštolem svatým Pavlem těmito slovy: „Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte ke slávě Boží“ (1 Kor 10,31). Požívání jídla je posvátnou činností, proto se modlíme před i po jídle, a na největší svátek Zmrtvýchvstání také žehnáme pokrmy. Letos , kvůli pandémii, si lidé požehnají pokrmy doma v kruhu rodiny.

Prosme Krista Pána, vždycky přítomného mezi těmi, kteří ho milují, aby požehnal tyto pokrmy, určené na velikonoční stůl.

Modlitba –
Pane Ježíši Kriste,
ty jsi v den před svým utrpením a smrtí přikázal učedníkům připravit velikonoční večeři, v den Zmrtvýchvstání jsi přijal pozvání dvou učedníků a zasedl jsi s nimi ke stolu a pozdě večer jsi přišel k Apoštolům, abys s nimi společně pojedl; prosíme tě, dej nám s vírou prožívat tvou přítomnost mezi námi během svátečního jídla, v den tvého vítězství, abychom se mohli radovat z podílu na tvém životě a Zmrtvýchvstání.

a) žehnání chleba a svátečního pečiva
Chlebe živý, který jsi sestoupil z nebe a ve svatém přijímání dáváš život světu;
+ požehnej tento chléb a veškeré sváteční pečivo na památku chleba, kterým jsi nasytil lid, jenž ti vytrvale naslouchal na poušti a který jsi po svém Zmrtvýchvstání připravil u jezera svým učedníkům.

b) žehnání masa a uzeniny
Beránku Boží, který jsi zvítězil nad zlem a omyl svět od hříchů; + požehnej toto maso, uzeniny a veškeré pokrmy, které budeme jíst na památku velikonočního Beránka a svátečních pokrmů, které jsi jedl s Apoštoly při poslední večeři. Požehnej také naši sůl, aby nás chránila od nákazy.

c) žehnání vajíček
Kriste, náš živote a naše Zmrtvýchvstání; požehnej tato vajíčka, znamení nového života, abychom, až si je budeme rozdělovat v kruhu rodiny, mohli se vzájemně dělit o radost z toho, že jsi s námi. Dej nám všem dojít do tvé věčné slávy, kde žiješ a kraluješ na věky věků.

V.: Amen.

———-

Odkaz na mše online:    https://mseonline.cz/

 

——————-Duchovní přijímání – modlitba, kterou můžou věřící, kteří se dívají na on-line přenos použít, k příjímání Krista v Eucharistii , ve chvíli Svatého Přijímání v kostele.

DUCHOVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ Tridentský koncil učí, že „ovoce svátosti oltářní je účinné silou touhy skrze živou víru, která působí skrze lásku“ – a toto se může dít i u duchovního přijímání, ne pouze fyzického. Jestliže tedy nemohu být přítomen fyzicky na mši svaté a přijímat Tělo Páně fyzicky, stačí vzbudit touhu po svátostném Spasiteli pod způsobou chleba. K tomu je vhodné připojit své vlastní myšlenky nebo slova víry, naděje a lásky, např.: „Pane, věřím a doufám v Tebe, Pane, miluji Tě! Posilni mou víru, naději a lásku!“ Duchovní Svaté Přijímání má svůj hluboký smysl a význam. Stačí si uvědomit, že i andělé přijímají pouze duchovně (neboť jsou to duchové). Duchovně přijímali též všichni spravedliví Starého zákona, jak píše sv. Pavel: „Pili totiž z duchovní skály… Tou skálou byl Kristus!“ (1 Kor 10, 4). Možnost duchovního Svatého Přijímání je obzvlášť cenná v současné situaci, kdy je příležitost k fyzickému Svatému Přijímání kvůli epidemii koronaviru značně omezena. V této situaci může mít duchovní Svaté Přijímání tytéž blahodárné účinky jako účast u stolu Páně při mši svaté.
Modlitba – 
Pane Ježíši Kriste,
věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk.
Věřím, že mě miluješ.
Také já tebe chci dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě.
A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti,
prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek.
Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.
(Kancionál 042)

Duchovní přijímání – modlitba, kterou můžou věřící, kteří se dívají na on-line přenos použít, k příjímání Krista v Eucharistii , ve chvíli Svatého Přijímání v kostele.

DUCHOVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ Tridentský koncil učí, že „ovoce svátosti oltářní je účinné silou touhy skrze živou víru, která působí skrze lásku“ – a toto se může dít i u duchovního přijímání, ne pouze fyzického. Jestliže tedy nemohu být přítomen fyzicky na mši svaté a přijímat Tělo Páně fyzicky, stačí vzbudit touhu po svátostném Spasiteli pod způsobou chleba. K tomu je vhodné připojit své vlastní myšlenky nebo slova víry, naděje a lásky, např.: „Pane, věřím a doufám v Tebe, Pane, miluji Tě! Posilni mou víru, naději a lásku!“ Duchovní Svaté Přijímání má svůj hluboký smysl a význam. Stačí si uvědomit, že i andělé přijímají pouze duchovně (neboť jsou to duchové). Duchovně přijímali též všichni spravedliví Starého zákona, jak píše sv. Pavel: „Pili totiž z duchovní skály… Tou skálou byl Kristus!“ (1 Kor 10, 4). Možnost duchovního Svatého Přijímání je obzvlášť cenná v současné situaci, kdy je příležitost k fyzickému Svatému Přijímání kvůli epidemii koronaviru značně omezena. V této situaci může mít duchovní Svaté Přijímání tytéž blahodárné účinky jako účast u stolu Páně při mši svaté.
Modlitba – 
Pane Ježíši Kriste,
věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk.
Věřím, že mě miluješ.
Také já tebe chci dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě.
A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti,
prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek.
Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.
(Kancionál 042)

 


AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO FILIÁLNÍ KOSTEL

 1. ZDISLAVY V PROSTŘEDNÍ BEČVĚ

V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU V ČR

K DATU 12. BŘEZNA 2020

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

bohoslužby pro veřejnost se až do odvolání ruší!

Mše svaté budou slouženy soukromě! V tento čas se můžeme spojit duchovně. Na těchto soukromých mších bude přítomen pouze kněz               a rodina, za kterou je mše svatá obětována (je nutné dodržovat určený počet 30 lidí)!

Pro zájemce nabízíme individuálně možnost podání svatého přijímání a to (na ruku) v těchto termínech:

neděle             11.15 – 12.00

Otec Petr je k dispozici na zavolání k návštěvě nemocných.

Ostatní věřící, zejména vysokého věku, nebo ti, kteří jsou nachlazeni (rýma, kašel, slabost…) nechť slaví neděli podle níže uvedené výzvy.

„Věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté splnit také poslechem televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na nových komunikačních prostředcích, a svátečním slavením dne Páně. Doporučujeme dbát na hygienické návyky a být tak ohleduplní ke svým bližním. Modleme se za všechny nemocné, buďme připraveni pomoci těm, kdo ji potřebují, nyní například tak, že pomůžeme s hlídáním dětí, které nemohou kvůli karanténě do škol, a jejichž rodiče musí jít do zaměstnání. Nakonec nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy.“

změna vyhrazena, dle aktuálního stavu situace!

 


Z důvodu preventivního opatření proti šíření Koronaviru je páteční setkání 13.3.2020 zrušeno. Děkujeme za pochopení

————————————————————————-

V pátek 21.2.2020 se bude konat v pastoračním středisku u kostela sv.Zdislavy na Prostřední Bečvě

od 16,00 hod.DĚTSKÝ KARNEVAL.

Hudba, občerstvení, bohatá tombola a hlavně vystoupení klauna Brdíka.


V pátek 14.2.2020 bude přespávání v pastoráku po setkání misionářů.

———————————

Tříkrálové žehnání příbytků.

Jak krásné je bydlet na místě požehnaném, zahrnutém Boží přízní a zvlášť jako připomínku svátku, jako je Zjevení Páně!

Tři králové „koledníci“ navštíví vaše příbytky po 12h. v sobotu 11.1. 2020.

( Koledníci mají sraz v 11,00h. u kostela v pastoráku, kde se připraví a převléknou a v 11,45h. jim otec Petr v kostele požehná a vyšle je koledovat, během pobožnosti požehnáme slavnostně kadidlo, křídu a vodu).

Všem, kteří se budete jakkoliv podílet na realizaci Tříkrálové sbírky 2020 v naší vesnici, na Prostřední Bečvě patří velký dík.

Velice si vážíme jak pracovního nasazení organizátorů, tak ochoty, vytrvalosti a odvahy koledníků.

Děkujeme i za štědrost dárců.

Pán Bůh požehnej a odplať.


—————————————–

V pátek 1.11. 2019

se přespává  v pastoračním centru.

Sebou spacák, přezůvky, oblečení a hygienické potřeby. Jídlo, pití je zajištěno.

V sobotu ráno se děti po snídani a modlitbě rozvezou domů.


Děti z Papežského misijního díla budou tak jako vloni, připravovat vánoční balíček pro sirotka z Ukrajiny, který žije v dětském domově.

Jméno: Semčyšyn Bohdan

Město: Bortnyky

Pohlaví: Chlapec

Věk: 9

Výška: 125

Velikost obuvi: 34

Přání: Oblečení, obuv, hygienické prostředky, kancelářské potřeby, hračky.

Dárek, může každý donést na páteční setkání nebo do kostela.

Bůh žehnej všem, kteří pomůžou.

————————–

Letní Tábor v Rajnochovicích

Neděle odpoledne 18.8. až pátek dopoledne 23.8.2019

Děti pojedou v doprovodu dospělých autobusem do Rožnova p. R.

a vlakem do Rajnochovic.   

Zavazadla se jim od požární zbrojnice dovezou na místo pobytu.

Sebou si děti vezmou – osobní a hygienické potřeby, sportovní oblečení a obuv, plavky, spacák,  přezůvky, kartičku pojištěnce.

Cena 1 500 Kč – platba v pátek 16.8. v 17,00h. v pastoračním středisku

 u kostela sv.Zdislavy.

Info – fr.Václav, tel. 604 37 34 60

 

Pro děti je připravena během celého pobytu spousta her, soutěží, výletů,

ale i stezka odvahy.

Fara v Rajnochovicích je velice pěkné a prostorné místo, moderně zrekonstruované s množstvím venkovních hřišť, ale celé v uzavřené klidné oblasti.

 V pátek 24.5.2019 je setkání od 17,00h. Papežského misijního díla a v 17,15h. je odjezd od kostela na Pustevny. Odtud půjdeme pěšky ke kapličce sv.Cyrila a Metoděje, abychom vyprosili požehnání pro naše blízké i pro nás samotné. Příchod zpět ke kostelu cca 21h.

————————————————

Neděle 31.3. 2019 – 4.neděle postní.

Křížová cesta 9,25 hod. – Papežské misijní dílo dětí a mládeže.

Sraz v kostele 9,15 hod.   Pozor změna času

—————

 

V pátek 22.3.2019 – přespání v pastoráku.

S sebou spacák, přezůvky, oblečení a hygienické potřeby. Jídlo, pití je zajištěno.

V sobotu ráno se děti po snídani a modlitbě rozvezou domů.

 

Příjďte si zazpívat v sobotu 29.12. 2018 od 16,00h.

v kostele sv.Zdislavy

na Prostřední Bečvě – Rožnovští ogaři – zazpívají vánoční koledy.


Papežské misijní dílo u svaté Zdislavy.

Vánoční balíček na Ukrajinu.

 

Životní podmínky na Ukrajině se dramaticky zhoršují.
Ukrajina je jedna z nejchudších zemí východní Evropy a břemeno chronické chudoby nesou často děti. Životní podmínky se stále dramaticky zhoršují a mnoho rodin žije pod hranicí chudoby.

V současné době žije v dětských domovech na Ukrajině více než 100 000 dětí.

A děti bez domova jsou jedním z největších sociálních problémů.

Podle odhadů žije v chudobě a za nezájmu okolí na ulici více než 200 tisíc dětí.

 

Společenství Papežského misijního díla u svaté Zdislavy na Prostřední Bečvě, se rozhodlo udělat radost ukrajinskému děvčátku vánočním dárkem.

 

Jméno: Vovk Sofija

Město, kde se dětský domov nachází: Ternopil

Pohlaví: Dívka

Věk: 13

Výška: 165

Velikost obuvi: 39

 

Dívenka byla oslovena a mohla si říct, co by si přála k vánocům pod vánoční stromeček, ale byla velice skromná.

Dívenka neměla žádné speciální přání, takže určitě bude vhodné nějaké oblečení, čepice, šála, rukavice, drogerie, hračka (pokud nás nějaká vhodná napadne).

V balíčku nesmí tam být nic sladkého, žádné jídlo, dobroty. Cena balíku se musí pobybovat v rozmezí 900 – 1 200 Kč.

Prosím, zabalit do krabice a balícího papíru, na který uvedete jméno dítěte a město, napsali z Charity. Můžete napsat i nějaký dopis, ideálně azbukou. Dárek připravíme a prostřednictvím Charity pošleme děvčátku na Ukrajinu.


V sobotu 10.11. od 9,00h. u kostela sv.Zdislavy, proběhne brigáda na zazimování růží.

—————————-

V pátek 9.11. 2018 bude v případě dobrého počasí, u kostela sv.Zdislavy od 17,00h. Drakiáda.


V pátek 2.11. 2018 začíná setkání Papežského misijního díla, mší svatou v 17,30h. – „Dušičky“ s průvodem na hřbitov po mši svaté.

 Přespává se ten den v pastoráku.

Sebou spacák, přezuvky, oblečení a hygienické potřeby. Jídlo, pití je zajištěno.

V sobotu ráno se děti po snídani a modlitbě rozvezou domů.

————–

Přihlášky do náboženství budou děti dostávat ve škole. Pokud někdo nechodí do naší školy a chce chodit k nám do náboženství, může se přihlásit 

 •  katecheta fr.Václav  – tel. 604373460.

V neděli 16.září budeme děkovat Pánu Bohu za úrodu v „dožínkách“. Pokud máte doma něco, co byste mohli postrádat a obětovat Bohu do výzdoby v kostele, budeme moc rádi. Své dary můžete začít nosit do pastoráku.

Pán Bůh žehná každému dobrému skutku.

——————
V neděli  2.září se bude při mši svaté v 10,00h. udělovat v kostele sv.Zdislavy požehnání dětem, školákům, budou požehnány i školní potřeby, tak si nezapomeňte přinést příští neděli tašky, baťohy, pouzdra a dát je před oltář.
——————
V pátek 31.8. začíná opět setkávání dětí a mládeže Papežského misijního díla od 17,00h. u kostela sv.Zdislavy.
—————————-
Dětský den – Hurá prázdniny – Pátek 29.6. 2018
U kostela sv.Zdislavy od 17,00h. na Prostřední Bečvě. Klauni předvedou zábavné vystoupení a zapojí děti do programu formou soutěží a tancování. Proběhne také modelování balónků, které dostanou děti na závěr jako dárek… Občerstvení zajištěno.

—————-

Letní Tábor v Rajnochovicích

Neděle odpoledne 22.7. – čtvrtek 26.7. odpoledne.

 

ODJEZD v neděli 22.7. v 13,20h. od Požární zbrojnice.   Sraz v 13,10h. 

Děti pojedou v doprovodu dospělých autobusem do Rožnova a vlakem do Rajnochovic.                                                                                                                                                    Zavazadla se jim od požární zbrojnice dovezou na místo pobytu.

Sebou si děti vezmou – osobní a hygienické potřeby, sportovní oblečení a obuv, plavky, spacák,  přezuvky, kartičku pojištěnce.

Cena 1 400 Kč – platba v pátek 20.7. v 17,00h. u kostela sv.Zdislavy.

Info – fr.Václav, tel.604 37 34 60

V ceně tábora je celodenní strava, dopravné, ubytování, pouť na Hostýn, návštěva koupaliště, návštěva ranče v Rajnochovicích.

Dospělý doprovod  

Václav Holčák – vedoucí, Alena Holčáková,Eva Pařenicová, Andrea Rašková.                                  

 

—————

V pátek 2.3. 2018  setkání dětí a mládeže Papežského misijního díla nebude vyjímečně v pastoračním středisku u kostela, ale naše obec s panem starostou v čele, připravila pro děti na pátek od 17,00h. zimní kino – promítání pohádky Emoji ve filmu, na sokolovně u hřiště, takže se sejdeme přímo tam.

————————

V pátek 9.2. 2018 se bude konat v pastor. centrum, u kostela svaté Zdislavy od 17,00h.

DĚTSKÝ KARNEVAL

PROGRAM

–    Vystoupí klauni jako moderátoři zábavného karnevalu.

–     Proběhne i půlhodinové klaunské představení.

–     Tombola.

–    Zábavná dětská diskotéka s pohybovými úkoly.

–    Vystoupení našich dětí s připravenými čísly.

–    Občerstvení.

–    Vyhlášení nej… převleků dětí.

 

Srdečně zveme rodiče a jejich děti.

——————————————————-

Medžugorie – Bosna a Hercegovina, 31.7. – 7.8. 2018

 

Na přelomu července a srpna se zde každoročně koná Mladifest („Festival mladých“),

který navštěvuje až 50 000 lidí z celého světa.

 

Pokud má někdo z mladých lidí z našeho kostela zájem letos jet, na toto požehnané místo, může se přihlásit fr.Václavovi – 604 373 460

 

Cena je předběžná cca kolem 5000 Kč

( doprava + ubytování v apartmánu ),

bez jídla.

Podmíněno účastí min.15lidí )

Od 5.třídy výš…….

 

Na programu bude jako každý rok mše svatá, adorace, modlitby růžence, zpověď, mnohá svědectví a hodně hudby.

Bývá tam také přes 450 kněží.

 ———————————–

 

 Mše svatá za nenarozené děti a za ochranu lidského života v kostele sv.Zdislavy 7.1. 2018

https://hnutiprozivot.cz/modlitby-za-nejmensi/2574-denni-mse-svate-za-obnovu-kultury-zivota?m=1&y=2018

———–

…bude chloubou všech Ž 63,12b

Adventní koncert  na nové píšťalové varhany.

 Ladíme adventně

3.neděle adventní

17. prosince 2017 na Prostřední Bečvě,

kostel sv. Zdislavy v 16:00 hod.

Zazní skladby: N. Bruhnse,

J. Pachelbela, J. S. Bacha,

G. Lasceuxa, F. CH. Mohrheima,

J. Stanleye + žalm 28. a 63.

Varhany a přednes:

 Tomáš Ulrich, umělec z Brna

—-

V neděli 19.11od 15,00 – 17,00hTělocvična na Dolní Bečvě.

 Sraz ve 14,15h.

u kostela sv.Zdislavy.

(Za odměnu pro děti, které chodí do náboženství, ministrantovat, do scholy, na páteční setkání, adorovat, biblické hodiny). 

Sebou přezuvky a sportovní oblečení.

—————————-

Drakiáda u kostela sv.Zdislavy. 

V pátek 13.10. 2017 od 16,00h.

Regionální
Mariánská večeřadla 2017 – 
Úterý 31.10. od 17,00h.

 Prostřední Bečva, kostel sv.Zdislavy.

Od 18,00h. mše svatá.

Matko Boží a matko naše Maria, oroduj za nás.

Nově – modlitební setkání za nenarozené děti v kostele sv.Zdislavy

https://hnutiprozivot.cz/modlitby-za-nejmensi/2629-prehled-msi-svatych-a-modlitebnich-aktivit

V pátek 15.9.17 půjdou členové Papežského misijního díla a ministranti u svaté Zdislavy na bowling na Retaso od 18,30h. – 20,30h. Potom budou děti rozvezeny domů.

V neděli 3.9. 2017 během mše svaté v 10,00h. požehná  otec Petr školní potřeby, školáky…..

 

Sobota 26.8. 2017 od 9,00h. – Turnaj o Pohár sv.Zdislavy.

Děkanátní fotbalový turnaj ministrantů na fotbalovém tréninkovém hřišti na Prostřední Bečvě.

Občerstvení zajištěno.

Hraje se 5+1 věkově neomezeno, můžou hrát i děvčata

Pouť k Panně Marii na Turzovku,    

( v letošním roce výročí Fatimského zjevení – spojeno s možností získání odpustků, vyhlášených  papežem Františkem )  v sobotu 20.5. 2017

Odjezd v 9,00h. od pošty na Prostřední Bečvě.

Cena 100 Kč, platí se v autobuse, děti a mládež z našeho kostela – zdarma.

Možnost svátosti smíření.

11:00h. –   Mše svatá v kostele Panny Marie , Matky církve.

Příjezd cca 15 -16h.

Seznam k zapsání v kostele.

—————————

V sobotu 18.3.2017 adorace není, protože celý den bude v pastoračním středisku probíhat setkání hostů z kurzu Alfa, což je křesťanská misijní společnost, která se schází pravidelně v Rožnově, ale teď pro oživení přijedou k nám. Od 17,00h. se bude konat v kostele mše svatá, na kterou jste zváni

V neděli 12.3. od 9,20h. Křížová cesta v kostele – vede ji Papežské misijní dílo.

Sraz v pastoráku v 9,00h.

Tábor v Rajnochovicích – 13.8. – 19.8. 2017

Cena 1 400 Kč

Seznam k zapsání je v zákristii.

Info – fr.Václav,

tel.604 37 34 60

Při nahlášení napsat – jméno, příjmení, datum narození, číslo domu a poštovní směrovací číslo.

První schůzka přípravy na svaté biřmování bude v neděli po mši svaté 8.1.2017.

Poznámkový blok a tužku s sebou 🙂 

 

Vánoční svátost smíření 2016

Dolní Bečva  – Čt 15.12. 15 hod.

P. Polášek, P. Obr  P. Šimek

 

Prostřední Bečva  – Út 20.12.

16.30 P. Hödl, P. Dujka,  P. Svoboda, P. Polášek

 

Horní Bečva  – Po 19.12. 15-17 hod.

P. Dujka, P. Vláčil

 

Hutisko  – Út 15.12. 15.00 hod.

P. Hödl, P. Dujka, P. Polášek, P. Svoboda

 

Rožnov p.R. –  Ne 18. 12. 15 -18 hod.

P. Hödl, P. Polášek, P. Svoboda, P. Rimbala,

P. Jombík,P. Obr, P. Ordoš, P. Dujka, P. Vláčil, P. Bleša

 

Valašské Meziříčí  – So 17. 12. 8-11 hod.

P. Hödl, P. Polášek, P. Svoboda, P. Rimbala,

P. Jombík,  P. Obr, P. Ordoš, P. Vláčil, P. Bleša od 9.00 hod

 

Zašová – So 17. 12. 13-15 hod.

P. Polášek, P. Svoboda, P. Obr, P. Vláčil

 

—————————————————-

Na 1.neděli adventní 27. listopadu 2016 připraví misionáři svaté Zdislavy pro farníky v kostele k zakoupení za dobrovolný dar – ADVENTNÍ VĚNCE.
VÝTĚŽEK DARUJEME NA CHUDÉ VE SVĚTĚ
Přineste do kostela na mši svatou i své adventní věnce, proběhne tradiční žehnání věnců.

Ve čtvrtek 29.12. jste zváni od 14,30 hod. do kostela sv.Zdislavy na Vánoční koncert    plný koled v podání skupinyRosénka.

Jako hosté vystoupí i dechová hudba Záhořané.

Dobrovolný příspěvek bude použit na nové píšťalové varhany u sv.Zdislavy.

 

Úterý 28.10. od 17,00h. –   Regionální Mariánské večeřadlo         v kostele sv.Zdislavy na Prostřední Bečvě.  Mše svatá v 18,00h.

Svátek sv.Šimona a Judy, apoštolů. 

1. Za varhaníky, malou a velkou scholu sv.Zdislavy, která slouží při liturgii Bohu svým hlasem.

2. Poděkování s prosbou o Boží požehnání do dalších let pro dobrodince kostela při oslavě životního jubilea.

Po mši svaté jste srdečně zváni do pastoračního střediska na malé agape.

V pátek 14.10. od 16,00h. – Drakiáda – pouštění draků u kostela sv.Zdislavy.

Podzim a pouštění draků k sobě patří stejně jako pomalu se barvící listí stromů. 

Tradice pouštění draků.

Uvádí se, že draci pocházejí z Číny. Podle legend  měly zastrašit nepřítele či odehnat ptáky z rýžového pole. V Čechách se draci pouštějí zhruba pět set let.

 

Pouť k Panně Marii  do Koclířova,

( toto místo je  Národním centrum Fatimského apoštolátu pro celou ČR. )

v sobotu 5.11. 2016 

Odjezd v 7,15h. od pošty na Prostřední Bečvě. Cena 200 Kč, platí se v autobuse, děti a mládež z našeho kostela – zdarma.

10:00h. –  Žehnání nemocným Nejsvětější svátostí oltářní.

10:30h. –  Mše svatá na úmysly poutníků.

Žehnání a mše svatá bude celebrována  P. ZIBIGNEWEM CZENDLIKEM.

Seznam k zapsání v kostele. 

V sobotu 17.9. 2016 pouť „ Bečev “ do kaple na Radhošti.

Mše svatá v 10,00h. – celebruje otec Petr Dujka

Neděle 4.9. 2016 „dožínky“ – Poděkování Pánu Bohu za letošní úrodu.
Pokud byste chtěli něco přinést ze své úrody do výzdoby v kostele, budeme rádi.
Živá jsou slova, mluví-li skutky.
sv. Řehoř
Za plody léta, za úrodu polí,
za šišky chmele, bohaté hrozny z vinohradů,
za plné sýpky obilí,
chválím Tě, Pane
a vzdávám díky. Amen.

13.6.2016 – letní tábor, který měl být od 21.8 do 27.8.2016 ve Veřovicích je zrušen, pro malý počet přihlášených dětí.

 

Květen je, prubířským měsícem víry v Pannu Marii.

Panna Maria má samozřejmě své poslání i v dnešní době. Jestliže Kristus je v nebi po pravici Boží a přimlouvá se za nás, ona jistě nedělá nic jiného. Je však třeba stále pamatovat, že i když se stala Matkou Boží, a to je veliká důstojnost, není žádná „bohyně“. Sama se nazvala služebnicí Páně a byla by první, kdo by odmítl být stavěn na roveň Bohu.

Sv. Ludvík Maria Grignon z Montfortu,  dominikán –  říká o mariánské úctě – Budeš-li věrně konat  mariánskou úctu v květnu, vzdáš Kristu za jeden měsíc více slávy než jakýmikoli jinými úkony zbožnosti, třeba i obtížnějšími, za mnoho let.    A sv. Jeroným učí:  “ Co může Bůh mocí, to může Panna Maria prosbou.“

Májová úcta k Panně Marii. Je jisté, že tato forma mariánské úcty začala v Itálii. Zde, v květnu roku 1784, v chrámu Kamilliánů ve Ferraře, se poprvé veřejně konaly po celý květen májové pobožnosti za nemocné.  Řád Kamiliánů založil sv.Kamil z Lellis a tento řád  působí převážně v nemocnicích a zabývá se duchovní a hmotnou pomocí nemocných.  

Májové pobožnosti v květnu.    Sestává se z modliteb, písní, případně i biblického čtení a kázání.

Před každou mší svatou v květnu v kostele – fr.Václav.

 • Pátek 6.5.  17,30h. –
 • Kaplička „u Janíčků“ v Bacově  – fr.Václav
 • Pátek 13.5.  17,30h.  –
 • Kaplička „u zastávky v Bacově“ – fr.Václav
 • Potom jste všichni zváni na smaženici ke kostelu.
 • Neděle 15.5.  15,00h. –
 • Kaplička „u dobré vody“ –  mše svatá –  otec Jan Rimbala
 • Pátek 20.5.  17,30h.
 • Kaplička „ na Buřově“  – fr.Václav.
 • Pátek 27.5. 17,30h.  –
 • Kaplička „u hrušky“, obchodu – fr.Václav.

Panna Maria je tomu kdo ji za života uctívá, „advocata nostra“, obhájkyně u nebeského soudu.

 

Prosíme rodiče dětí, které jdou k prvnímu svatému přijímání dodejte potvrzení o Křtu, stačí kopie (katechetovi Václavovi Holčákovi)

Pátek 10.6. Noc kostelů.

Děti se můžou přihlašovat v zákristii k přespání z pátku na sobotu s večerním poutí z Pusteven na Radhošť.

Pouť k Panně Marii na Turzovku, v sobotu 21.5. 2016

Odjezd v 9,00h. od pošty na Prostřední Bečvě. Cena 100 Kč, platí se v autobuse, děti a mládež z našeho kostela – zdarma.

Mše svatá  v 11,00h.v novém kostele – Panny Marie, Matky Církve  

            (od 10,00h. růženec), možnost zpovědi.

Seznam k zapsání v kostele.

V neděli 13.3. 2016 pojedou děti z našeho kostela za odměnu do Tělocvičny na Dolní Bečvu od 17,00 – 19,00 hod. Odjezd od kostela v 16,15 hod. Děti, které mají zájem se můžou zapsat v sakristii. Budu rád pokud mi někdo pomůže s rozvezením dětí. Fr.Václav

Z pátku na sobotu 18.3. – 19.3.2016 se koná přespání v pastoračním středisku u kostela sv.Zdislavy.  Děti, které budou přespávat, půjdou po skončení pátečního setkání na Bowling na Retaso.            Seznam k zapsání zájemců je v sakristii.

Tábor Veřovice 2016

Neděle odpoledne 21.8.2016 do soboty dopoledne 27.8.2016 – http://www.orelverovice.cz/orlovna

Předběžná cena 1500 Kč  – zájemci hlaste se u Fr. Václava Holčáka 604 37 34 60

Charita Valašské Meziříčí srdečně zve na promítání filmu jako poděkování dětem a vedoucím za koledování při Tříkrálové sbírce 2016. Přijměte pozvání na malé pohoštění do budovy Loany naproti kinu. Opět je připravena pohádka – tentokrát česká. Vhodné pro děti od 3 let. J 

 

Místo: kino Panorama v Rožnově p. R.

Dne: 30. ledna 2016 v 15:30 hod. (sobota) 

 

Těším se na Vaši hojnou účast,

Jan Lušovský, koordinátor sbírky, 603 549 682

Děkujeme všem, kteří přispěli k hladkému průběhu Tříkrálové sbírky, ať už se jednalo o koledníky, vedoucí skupin, řidiče a nebo ty co nebyli úplně vidět a připravovali kostýmy a občerstvení. Děkujeme Všem, kteří se svou obětí a modlitbou podíleli na průběhu Tříkrálové sbírky.

Ještě jednou děkujeme  a těšíme se na spolupráci v příštím ročníku.

 Pavla Bilová – koordinátor sbírky na Prostřední Bečvě

 

Prosíme děti v pátek  22.1.2016  nezapomeňte si vzít ke kostelu boby, sáně nebo něco na čem se dá jezdit.

V neděli 3.1.2016  jste srdečně zváni do kostela sv.Zdislavy na Prostřední Bečvě, kde se  od 15,00 hod. bude konat  VÁNOČNÍ KONCERT.

Vystoupí – ROSENKA –  Senior klub z Rožnova p.R. ( 34 členů ), vede paní Grygarová   + Základní umělecká škola z Rožnova a Zubří a jejich hosté.

Pásmo vánočních koled bude trvat cca 1h.

Úterý 15.12. 2015 – Svátost smíření více kněží od 16,30 hod.    

Svátost – BIŘMOVÁNÍ

POKUD MÁTE ZÁJEM PŘÍJMOUT PŘÍŠTÍ ROK 2016 SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ, MŮŽETE SE ZAPSAT V KOSTELE nebo kontaktujte fr. Václava Holčáka na tel. 604 373 460

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ:…
– DOSAŽENÍ MINIMÁLNÍHO VĚKU 15 LET V ROCE 2016
– KŘEST
– KMOTR, KTERÝ PŘIJAL SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
– DOSTATEČNÁ PŘÍPRAVA

ROZHODNOUT SE MŮŽETE DO KONCE ROKU 2015

V neděli dne 29. 11. 2015 přineste do kostela na mši svatou své adventní věnce, proběhne tradiční žehnání věnců.

25.11.2015 – Adorační společenství, které se schází k adoracím v kostele každou sobotu od 16,00h. se přihlásilo a obětuje své modlitbyna úmysly Modliteb za nejmenší.

1.Za ženy s malým dítětem, které partner posílá na interrupci, a ona neví, jak by sama zvládla další dítě

2.Za ženy, které plánují umělé ukončení těhotenství

3.Modlíme se za zastavení umělých potratů, obrácení lékařů a uznání práva na život každého dítěte od okamžiku početí v České republice. Ročně je u nás připraveno o život před narozením 22 tisíc dětí.

 viz.  http://modlitbyzanejmensi.cz/akce .

 

25.11.2015 – První svaté Přijímání na Prostřední Bečvě proběhne

v neděli 8.5.2016 v 10. hod.

Jsem rád, že můžu poděkovat všem farníkům, kteří přišli v hojném počtu a byl jich plný kostel.

Samozřejmě, děkuji dechové hudbě Záhořané a schóle sv.Zdislavě, kteří se týdny před koncertem scházeli ke zkouškám a obětovali Bohu svůj čas.

Bylo to moc krásné odpoledne v blízkosti Pána a myslím, že všichni co tam byli, mohli říct, tak jako sv.Petr, je dobře Pane, že jsme tady.

Poděkování i otci Petrovi, který na závěr požehnal tomuto společenství.

Na nové píšťalové varhany darovali farníci při dobročinném koncertu, ať už do kasičky nebo tím, že si zakoupili oplatky v kostele sv.Zdislavy – 35 000 Kč

Bůh žehnej každému dárci i jeho rodině.

fr. Václav Tomáš Holčák OP., terciář

 

Výsledky turnaje o pohár sv. Zdislavy 29.8.2015

1. Rožnov p. Radhoštěm

2. Hutisko-Solanec

3. Zašová

4. Prostřední Bečva, kluci

5. Prostřední Bečva, holky

6. Branky

Poděkování všem zúčastněným, ale především těm, kteří pomohli

turnaj připravit a pomáhali i při něm samotném.

BŮH ŽEHNEJ A ODPLAŤ

 

Tábor v Rajnochovicích – 9.8. – 15.8.2015

Přihlášeni jsou – Lucie Pařenicová,  Barča Pařenicová, Zuzka Růčková,                   Verunka Pařenicová,  Sára Holčáková, Alžbětka Holčáková, Terezka Ondrůšková, Václav Páša, Jirka Cholevík, Lucka Kubáňová, Lukáš Daníšek, Ivanka Cabáková,          Anetka Cabáková, Eva Růčková, Ondra Cholevík,Petr Ondryáš, Justinka Jurajdová, Michal Bil, Radek Ondrůšek, Barborka Cholevíková,  Markétka Miklová.

Dospělý doprovod

Václav Holčák – vedoucí,

Alena Holčáková a Marcela Cholevíkov – kuchyň,

Jana Pášová – zdravotník

Markéta Pařenicová – animátor

 

Cena 1300Kč – se bude vybírat na pátečním setkání 7.8.2015

ODJEZD v neděli 9.8. ve 13,30h. od Požární zbrojnice.

Děti pojedou v doprovodu dospělých autobusem do Rožnova a vlakem do Rajnochovic.

Zavazadla se jim od požární zbrojnice dovezou na místo pobytu.

Sebou si děti vezmou – osobní a hygienické potřeby, sportovní oblečení a obuv, plavky, spacák, přezůvky, kartičku pojištěnce.

Návrat v sobotu 15.8.2015 dopoledne.  Příjezd do Rožnova v 11,00 hod.

Nabídka pro naše děti a mládežníky – Tábor v Rajnochovicích –     9.8. – 15.8. 2015

Sportovní aktivity, výlety do okolí, návštěva koupaliště.

Cena 1300Kč je včetně dopravy, ubytování, stravy.

Do konce března se můžete přihlásit u fr.Václava Holčáka, počet míst je omezený.

 

 

O Vánocích 2014 jsme zahájili sbírku na nové píšťalové varhany do kostela svaté Zdislavy.

Pro tento účel byl zřízen samostatný účet. 

Číslo účtu ( FIO banka)  pro sbírku na varhany pro kostel sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě : 2400 746 097/2010

 V této chvíli hledáme výrobce píšťalových varhan, který by vyrobil varhany vhodné pro náš kostel a kvůli ceně chceme samozřejmě oslovit více výrobců. Zatím máme zpracován jeden projekt .

Dalším krokem v této věci bude návštěva pana Gottwalda, organologa (podílí se na organizování výběrových řízení varhan z Olomouckého arcibiskupství).Ten zpracuje technické zadání na návrh varhan, který následně rozešleme cca 4 firmám, které nám doporučí . Dopředu už navrhnul, že by s námi objel tak cca 4 varhany na Moravě, abychom měli konkrétní představu.

Jedním z prvních dárců do naší sbírky byla firma Pharmens, ve které pracuje pan František Křenek, jeden z hlavních z iniciátorů sbírky na nové varhany.   Na účet už tedy přibyla částka 200 000,- Kč.                                                     Budeme rádi za každý dar.

Fr.Václav Tomáš Holčák OP., terciář

Výtěžek tříkrálové sbírky 2015 je 76 737 Kč.

VŠEM KOLEDNÍKŮM A DÁRCŮM PATŘÍ VELKÉ DÍKY ZA JEJICH OBĚTAVOST A SNAHU UDĚLAT DOBRÝ SKUTEK PRO POTŘEBNÉ!!!

V neděli 7.12.2014  2.neděli Adventní od 15.00 hod. 

jste srdečně zváni do kostela svaté Zdislavy na Adventní koncert.

Učinkují –profesor Jan Bernátek, varhany,

profesorka Hana Bernátková, zpěv,

Josef Blinka, trubka.

Adventní koncert je příležitost k zastavení v předvánočním shonu.

 

Na 1.neděli adventní 30. listopadu 2014 

připraví misionáři svaté Zdislavy pro farníky v kostele k zakoupení za dobrovolný dar – ADVENTNÍ VĚNCE.

VÝTĚŽEK DARUJEME NA CHUDÉ VE SVĚTĚ.

Od 1. do 8. listopadu nám dává matka Církev možnost získat plnomocné odpustky těm, kdo si v očistci odpykávají tresty za své hříchy.

kdy podmínky
1. listopadu
Slavnost všech svatých
odpoledne
3 běžné + při návštěvě kostela modlitba Otčenáš a Věřím;
nebo
3 běžné + návštěva hřbitova a tam modlitba za zemřelé
2. listopadu
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
celý den
3 běžné + při návštěvě kostela modlitba Otčenáš a Věřím;
nebo
3 běžné + návštěva hřbitova a tam modlitba za zemřelé
3. – 8. listopadu
celý den
3 běžné + návštěva hřbitova a tam modlitba za zemřelé

3. běžné podmínky pro získání odpustků jsou:

svatá zpověď; stačí dva týdny před nebo po, pokud není člověk v těžkém hříchu a tím pádem není v milosti posvěcující – pro získání odpustků je stav milosti nutný a dokonce je třeba nemít zalíbení v žádném, ani lehkém hříchu.

– svaté přijímání; je třeba přistoupit ten den.modlitba – – na úmysl sv. Otce; je třeba se pomodlit ten den.

 

Pouť k Panně Marii do Dubu nad Moravou na VII.Evropskou mysliveckou pouť.

Chrám Očišťování Panny Marie, dominanta Hané.

 Sobota 25.10. 2014

 Mše svatá v 10,30hod.

Cena 150Kč., děti sloužící na Prostřední Bečvě v kostele zdarma, platí se v autobuse.

 Odjezd v 8,30h. od pošty na Prostřední Bečvě. Návrat cca 15,00h.

                                           Seznam k zapsání v kostele.

Pište se závazně jenom ti co určitě pojedete.

Pouť „Bečev“  – V sobotu 30.8. v 11,00h. mše svatá v kapli na Radhošti. 

——–

Tříkrálová sbírka 2014 na Prostřední Bečvě.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 74 852 Kč

Výtěžek bude použit na podporu charitní pečovatelské služby v Rožnově p. R., zejména na zakoupení osobního automobilu. Dále pak pořídíme kompenzační pomůcky, které půjčujeme i širší veřejnosti.

VŠEM KOLEDNÍKŮM A DÁRCŮM PATŘÍ VELKÉ DÍKY ZA JEJICH OBĚTAVOST A SNAHU UDĚLAT DOBRÝ SKUTEK PRO POTŘEBNÉ!!!

Tříkrálová sbírka 2014 na Prostřední Bečvě.

V sobotu 4.1.2014 po 12 hod. se rozejdou naše děti s vedoucími po naší obci, aby tak jako každý rok dobrým skutkem spolu s Vaší štědrostí pomohly Charitě.

Při svém putování musí Tři králové občas překonávat různá úskalí- zavřené dveře, odmítnutí, puštěného psa.

Děkujeme proto Vám všem, kteří je přijmete s vlídností a svým příspěvkem do pokladničky se zároveň přihlásíte k pomoci, kterou Charita v našem regionu zajišťuje.

Děti na pátečních setkáních vyráběly pro farníky svícínky na vánoční stůl, které jim nabídly v kostele v předvánočním jarmarku v neděli 15.12.2013

Odměnou pro děti bylo, že si farníci koupili všech 80 ks svícínků a na stavbu školky pro malé chudé děti v Zambii se odeslalo 10 424 Kč.

To znamená, že malí i velcí farníci od sv.Zdislavy postavili školku pro 15 dětí v Zambii, arcidiecéze Lusaka.( cca 700Kč 1dítě).

Všem upřímné Pán Bůh zaplať.

O dobrých skutcích, záslužných pro nebe řekl Pán Ježíš „Neskládejte si poklady na zemi, kde je rez a mol kazí, kde je zloděj vykopávají a kradou; skládejte si však poklady v nebi!“ (Mat. 6, 19-20)

Bůh je nejvýš spravedlivý a nenechá žádný dobrý skutek bez odměny.

Pozvánka na koncert Chrámového sboru

Jeden dárek navíc pro děti v Africe